Доманівська громада
Миколаївська область, Вознесенський район

Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2020 рік

Фото без опису

      Фото без опису

    УКРАЇНА

ДОМАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

 09 вересня  2019 року                                      смт Доманівка                                                              №  78-р

               

 

Про затвердження Інструкції

з підготовки бюджетних запитів

до проекту селищного бюджету

Доманівської селищної ради на 2020 рік

 

     Відповідно до вимог статей 20,21,34 та частини третьої статті 75 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 06.06.2012 № 687 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів» та наказу Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», з метою підготовки проекту селищного бюджету на 2020 рік та наступні роки:

 

1.Затвердити Інструкцію з підготовки бюджетних запитів до проекту селищного бюджету Доманівської селищної ради на 2020 рік  (додаток 1). 

2. Визначити,  що головні розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за своєчасність, достовірність та зміст поданих до фінансового відділу  виконавчого органу Доманівської селищної ради  бюджетних запитів.

3. Визнати  таким, що втратило  чинність  розпорядження селищного голови Доманівської селищної ради від 16 жовтня 2018 року № 92а-р «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту селищного бюджету Доманівської селищної ради на 2019 рік».

4. Начальнику фінансового відділу виконавчого органу Доманівської селищної ради (Гусаровій Л.В.) довести зазначене розпорядження  до відома та  виконання головним розпорядникам коштів бюджету Доманівської селищної ради.

5.Контроль за виконанням розпорядження покладаю на начальника фінансового відділу Гусарову Л.В.

 

           

Секретар Доманівської селищної ради                                                                               Г.В.Шульгіна   

 

 

                                                  Додаток 1

                                                               до розпорядження  секретаря

                                                              Доманівської селищної ради

                                                                      « 09 »     09    2019 № 78-р

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки бюджетних запитів до проекту селищного бюджету Доманівської селищної  ради на 2020 рік

1. Загальні положення

     1.1.  Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог статей 20,21,34 та частини третьої статті 75 Бюджетного кодексу України. Нею встановлюються організаційні та фінансові обмеження,  яких зобов’язані дотримуватись усі розпорядники  бюджету всіх рівнів в процесі підготовки бюджетних запитів на плановий бюджетний період.

1.2. Головний розпорядник бюджетних коштів (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетного запиту і подає його до фінансового відділу  виконавчого органу Доманівської селищної ради в установлені терміни в паперовому та електронному вигляді за формами (додаються):

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ - 20__ РОКИ загальний, Форма 20__-1 (далі - Форма-1) (додаток 1);

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ - 20__ РОКИ індивідуальний, Форма 20__-2 (далі - Форма-2) (додаток 2);

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ - 20__ РОКИ додатковий, Форма 20_-3 (далі - Форма-3) (додаток 3).

1.3. Форми складаються послідовно, тобто складаються форми 20__-1 (додаток 1) і 20__-2 (додаток 2)  і лише після їх заповнення, у разі необхідності, заповнюється форма 20__-3 (додаток 3). Всі показники повинні бути відображені в гривнях із закругленням до цілого (для прикладу «52800 грн»).

1.4.  Граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на плановий рік доводиться до бюджетників усіх рівнів  в цілому, що дає можливість головному розпоряднику здійснити розподіл граничного обсягу за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетних напрямів своєї діяльності.

1.5. Обсяг видатків спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно. Формування дохідної частини спеціального фонду проводиться згідно з пунктом 17 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами).

При заповненні бюджетних запитів на плановий рік необхідно забезпечити реальне планування показників надходжень до спеціального фонду, враховуючи обсяги їх фактичного надходження в минулому бюджетному періоді та стан фактичних надходжень у поточному періоді.

1.6. Для аналізу показників, які застосовуються у формах бюджетного запиту на плановий рік, використовують дані звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби України в Доманівському районі та показники, які затверджені на поточний рік.

1.7. У формах бюджетного запиту показники за видатками розписуються за наступною економічною класифікацією бюджету: 2110, 2120, 2200 (з них: 2210, 2220, 2230, 2240), 2250, 2270, 2281, 2282, 2610, 2620, 2710, 2720, 2730, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3160, 3210, 3240.

1.8. Розподіл обсягу видатків загального фонду бюджету має забезпечувати належне виконання основних завдань головного розпорядника коштів цього бюджету, виходячи з пріоритетів роботи, визначених на плановий та наступні за плановим два роки. Такий розподіл повинен врахувати необхідність зменшення рівня заборгованості минулих періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями в плановому році.

1.9. Якщо розпорядник усіх рівнів у своєму бюджетному запиті подасть розподіл обсягу видатків загального фонду бюджету на плановий рік, структура якого не відповідає вимогам Інструкції, фінансовий відділ виконавчого органу Доманівської селищної ради має право повернути такий бюджетний запит розпоряднику для приведення його у відповідність. У разі невиконання головним розпорядником зазначених вимог, фінансовий відділ виконавчого органу Доманівської селищної ради може самостійно внести необхідні корективи в бюджетний запит, повідомивши про це  головного розпорядника.

1.10. Бюджетні запити на плановий рік складаються всіма головними розпорядниками і в установленому порядку подаються ними у фінансовий відділ  виконавчого органу Доманівської селищної ради .

1.11. Головний розпорядник несе відповідальність за своєчасність подання, достовірність, зміст і повноту інформації бюджетного запиту.

1.12. У разі надання необґрунтованих бюджетних запитів або з порушенням вимог цієї Інструкції фінансовий відділ виконавчого органу Доманівської селищної ради може прийняти рішення щодо не включення цих бюджетних запитів до проекту селищного бюджету на плановий рік.

1.13. У разі несвоєчасного подання бюджетного запиту, що є бюджетним правопорушенням, фінансовий відділ виконавчого органу Доманівської селищної ради, керуючись статтями 116 та 117 Бюджетного кодексу України, може застосовувати до головного розпорядника відповідні заходи впливу.

1.14. При підготовці бюджетних запитів на плановий рік необхідно врахувати норми Бюджетного кодексу України, інших нормативно-правових актів, проекту Закону України „ Про Державний бюджет України на відповідний рік”, роз’яснення Міністерства фінансів України, Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.

1.15. Кожна форма бюджетного запиту підписується головним розпорядником (керівник установи) окремо.

1.16. Під час розробки бюджетного запиту необхідно керуватись типовими формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за  № 957/27402.

 

2.Розрахунок видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

2.1. Головний розпорядник забезпечує розподіл прогнозного (граничного) обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості), а також таких принципів:

          пріоритетності, який передбачає спрямування видатків за бюджетною програмою із врахуванням цілей та завдань, визначених програмними документами, та реальних можливостей бюджету;

          жорсткою економією бюджетних коштів, який передбачає вжиття заходів для планомірної мінімізації витрат усіх видів ресурсів з одночасним забезпеченням належного виконання завдань бюджетної програми;

          обґрунтованості витрат «від першої гривни», який передбачає детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.  

До кількісних факторів належать, зокрема штатна чисельність працівників, чисельність дітей, учнів, інвалідів, пенсіонерів, кількість бюджетних установ, обладнання, обсяг наданих послуг  тощо.

До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

 Окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, щороку доводяться головним розпорядникам фінансовим відділом виконавчого органу Доманівської селищної ради, решта – визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

З метою підвищення передбачуваності і послідовності бюджетної політики, Основними напрямами бюджетної політики на 2020-2022 роки передбачено запровадження середньострокового бюджетного планування.

При складанні проекту бюджету на наступний рік та прогнозів бюджету на наступні за плановим два бюджетних періода враховується сценарій  основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020 – 2022 роки, схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019  року № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки».

При складанні проекту бюджету необхідно врахувати у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв`язку, які споживаються бюджетними установами.

2.2. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням, зокрема:

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній сфері;

зобов’язань, передбачених договорами (контрактами);

норм і нормативів;

періодичності виконання окремих функцій, а також окремих заходів,
що здійснюються у межах бюджетних програм;

результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної
з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Мінфіном, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому
та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми;

2.3. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Обсяг видатків або надання кредитів за бюджетною програмою визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

2.4. Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, з урахуванням положень договорів (контрактів), договори між головним розпорядником та позичальником тощо, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами).

2.5. При визначенні обсягу видатків або надання кредитів за бюджетними програмами, що забезпечують реалізацію інвестиційних програм (проектів), ураховується необхідність:

першочергового забезпечення ресурсами інвестиційних програм (проектів), реалізація яких розпочинається у поточному бюджетному періоді або розпочалася у минулих бюджетних періодах;

виконання положень договорів (контрактів) щодо надання кредитів.

2.6. Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.

2.7. За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та індикативними прогнозними показниками.

У разі якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг та індикативні прогнозні показники, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у Форму-3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

2.8. Обсяг видатків/надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

2.9. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами).

Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий рік та на наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється виходячи з фактичних надходжень у минулому та поточному бюджетних періодах.

 

 

3. Бюджетний запит  на 2020-2022 роки: загальний (Форма 2020-1)

 

       3.1. У Формі 2020-1 зазначається мета діяльності головного розпорядника, спрямована на досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку міста і визначена планами його діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди; здійснюється

 розподіл видатків за бюджетними програмами.

Інформація, що наводиться у Формі 2020-1, має у повній мірі характеризувати діяльність головного розпорядника, охоплювати всі сфери, у яких він забезпечує реалізацію політики виконавчих органів Доманівської селищної ради, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності виконавців, робота яких організовується та координується відповідним головним розпорядником.

         3.2.У пункті 1 зазначається код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та найменування головного розпорядника.

У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації політики виконавчих органів Доманівської селищної ради у відповідній галузі (сфері діяльності) та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:

  •  чітке формулювання та лаконічне викладення;
  •  спрямованість на досягнення певного результату;
  •  охоплення всіх сфер діяльності головного розпорядника.

3.3. У пунктах 3 та 4 зазначаються видатки та надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

у графах 1-3 зазначаються код та найменування бюджетної програми, відповідальний виконавець бюджетної програми;

у графі 4 (звіт) - касові видатки або надання кредитів загального фонду (спеціального фонду) відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 (затверджено) - бюджетні асигнування загального фонду (спеціального фонду), затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 6-8 (проект, прогноз) - розподіл прогнозного обсягу видатків3.

 

4. Бюджетний запит  на 2020-2022 роки: індивідуальний

 (Форма 2020-2)

4.1. Форма-2 призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою у розрізі підпрограм  та завдань.

          4.2. У пункті 1 зазначаються найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету та код Тимчасової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету.

4.3. У пункті 2 наводиться найменування відповідального виконавця бюджетної програми та код відомчої Тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету.         

        4.4. У пункті 3 наводиться найменування та код бюджетної програми.

        4.5. У пункті 4 зазначаються мета бюджетної програми, законодавчі підстави реалізації бюджетної програми та строки її реалізації:

у підпункті 1)  – мета бюджетної програми та строки її реалізації;

у підпункті 2)  – завдання бюджетної програми;

у підпункті 3) – нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.

        Мета та завдання бюджетної програми визначаються відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881 (зі змінами).

          Інформація, що наводиться у пункті 4  цієї форми, повинна узгоджуватись з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми -1.

        4.6. У пункті 5 наводяться усі надходження для виконання бюджетної програми.

          Доходи та фінансування спеціального фонду наводяться відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов`язання.

        Показники у підпункті 1) у рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3,7,11 та у підпункті 2)   у рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3,7 повинні дорівнювати показникам, наведеним у Формі -1 пункту 3 у графах 5,6,7,8,9 відповідної бюджетної програми.

        У графі 4 підпункту 1) зазначаються надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми відповідно до звіту за попередній бюджетний період.

        У графі 8 підпункту 1) - надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на поточний бюджетний період.

        У графі 12 підпункту 1) - надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на плановий бюджетний період.

        У графах 4 та 8 підпункту 2) - надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на наступні за плановим два бюджетні періоди.

        У графах 5,9,13 підпункту 1) та у графах 5,9 підпункту 2) - надходження до бюджету розвитку у звітному, поточному, плановому та у наступних за плановим двох бюджетних періодах.

        Загальний обсяг надходжень спеціального фонду (рядок «УСЬОГО»)  підпункту 1) у графах 4,8,12 та підпункту 2) у графах 4,8 розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов`язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов`язання 602200).

        При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною 4 статті 13 Бюджетного кодексу України. При цьому, надходження за кодом 25020200 “Надходження, що отримуються бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів ” можуть плануватися головним розпорядником на 2020 рік за наявності відповідної підстави (укладена угода тощо).

        Надходження від повернення кредитів до бюджету відображаються зі знаком  «-», що передбачають надходження від повернення кредитів до бюджету, які планується спрямувати в межах бюджетних заходів.

        При цьому, необхідно забезпечити реальне планування показників надходжень до спеціального фонду, виходячи з показників їх фактичних надходжень за останній період.

        4.7. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 1) або надання кредитів (підпункт 2) на попередній, поточний та плановий бюджетні періоди та видатки (підпункт 3) або надання кредитів (підпункт 4) на наступні за плановим два бюджетні періоди за економічною класифікацією видатків бюджету або класифікацією кредитування бюджету:

у графі 3 підпункту 1) та графі 3 підпункту 2)  зазначаються касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 підпункту 1) та графі 4 підпункту 2)  - касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 підпункту 1) та графі 7 підпункту 2)  - бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням внесених змін на 01 вересня поточного року;

у графі 8 підпункту 1) та графі 8 підпункту 2) - бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням внесених змін на 01 вересня поточного року;

у графі 11 підпункту 1) та графі 11 підпункту 2) - видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період;

у графі 12 підпункту 1) та графі 12 підпункту 2) - видатки або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються на плановий бюджетний період;

у графах 3 і 7 підпункту 3) та у графах 3 і 7 підпункту 4) - видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди;

у графах 4 і 8 підпункту 3) та у графах 4 і 8 підпункту 4)  - видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

        Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1) та рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 2) повинні дорівнювати показникам у графах  5, 6,7 пункту 3 Форми -1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1) пункту 5 Форми -2.

        Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3 і 7 підпункту 3) та рядку «УСЬОГО» у графах 3 і 7 підпункту 4) повинні дорівнювати показникам у графах 8 і 9 пункту 3 Форми -1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3 і 7 підпункту 2) пункту 5 Форми -2.

        4.8. У пункті 7 наводиться перелік основних завдань головного розпорядника за напрямами використання бюджетних коштів по кожній сфері його діяльності та обсяги видатків за загальним та спеціальним фондами для реалізації ціх завдань.

                Завдання головного розпорядника передбачає визначення етапів та шляхів досягнення мети головного розпорядника за допомогою найбільш ефективних методів та оптимальних рішень.

                Завдання мають відповідати таким критеріям: зв’язок з метою діяльності головного розпорядника; оцінювання за допомогою показників результату; чітко сформульовані, конкретні та реалістичні.

                У підпункті 1) зазначаються видатки або надання кредитів за минулий, поточний та плановий бюджетний період у розрізі підпрограм та завдань:

у графі 3 - касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4  - касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5  - касові видатки бюджету розвитку спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 - бюджетні асигнування загального фонду на поточний бюджетний період, затверджені розписом на поточний бюджетний період, з урахуванням внесених змін на 01 вересня поточного року;

у графі 8 - бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період, з урахуванням внесених змін на 01 вересня поточного року;

у графі 9 - бюджетні асигнування бюджету розвитку спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період, з урахуванням внесених змін на 01 вересня поточного року;

у графі 11 - видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період;

у графі 12  - видатки або надання кредитів спеціального фонду на плановий бюджетний період;

у графі 13 - видатки бюджету розвитку спеціального фонду на плановий бюджетний період.

                Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1) повинні дорівнювати показникам у графах  5, 6, 7 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 1) повинні дорівнювати показникам у графах  5, 6, 7 пункту 4 Форми-1.

                У підпункті 2) зазначаються видатки або надання кредитів у наступних за плановим двох бюджетних періодах в розрізі завдань:

у графах 3, 7 зазначаються видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди;

у графах 4, 8 - видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

                Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7 підпункту 2) повинні дорівнювати показникам у графах  8, 9 пункту 3 Форми -1 для відповідної бюджетної програми, показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8 підпункту 2) повинні дорівнювати показникам у графах 8, 9 пункту 4 Форми -1.

        Напрями використання бюджетних коштів визначаються відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881 (зі змінами).

                4.9. У пункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

               Для кожного завдання повинні бути визначені показники результату діяльності головного розпорядника.

               Показники результату діяльності головного розпорядника – це кількісні та якісні показники, які характеризують рівень виконання головним розпорядником його завдань, дають можливість найбільш повно оцінити діяльність головного розпорядника та стан сфер його діяльності у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

                Результативні показники бюджетної програми визначаються з дотриманням загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10.12.2010 № 1536 “Про результативні показники бюджетної програми” (зі змінами).

                У графі 4 «Джерело інформації» підпунктів 1) та 2) зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм.

                                                                                

4.10. У пункті 9 необхідно навести структуру видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетних періоди.

Окремим рядком наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

4.11. У пункті 10 потрібно навести чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:

у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;

у графах 4, 6, 8, 10 – кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді станом на 1 липня поточного бюджетного періоду.

у графах 11–16 – чисельність працівників бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад навести окремо: штатні одиниці та фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок загальних видатків (у графі “загальний фонд”), та штатні одиниці і фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок спеціальних видатків (у графі “спеціальний фонд”).

У разі, якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну оплату праці за рахунок загального фонду, отримують додаткову оплату праці зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку “штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді” у графах 5,6,9,10,12,14 і16.

Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків, приведеними у підпунктах 1), 3) пункту 6 та пункті 9.

4.12. У пункті 11 наводиться перелік місцевих/регіональних програм, які виконуються за рахунок коштів бюджетної програми відповідно у звітному, поточному, плановому році (підпункт 1) та наступних за плановим двох бюджетних періодах (підпункт 2):

у графі 2 – зазначається назва місцевих/регіональних програм;

у графі 3 – нормативний документ, яким затверджена програма;

У підпункті 1) показники у графах 4-12 по рядку “УСЬОГО” повині не перевищувати відповідні показники у графах 3,4,6; 7,8,10; 11,12,14 підпунктів 1) та 2) пункту 6.

У підпункті 2) показники у графах 4-9 по рядку “УСЬОГО” повинні бути в межах відповідних видатків/надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники граф 3,4,6; 7,8,10 підпунктів 3) та 4) пункту 6.

4.13. Пункт 12 містить інформацію про об`єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/відпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетних періоди.

4.14. У пункті 13 наводиться аналіз результатів в попередньому році, очікувані результати у поточному році та обґрунтування необхідності передбачення видатків або надання кредитів на плановий та наступні два роки.

4.15. У пункті 14 наводиться аналіз управління зобов`язаннями у попередньому і поточному бюджетних періодах та пропозиції щодо приведення зобов`язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків загального фонду на плановий бюджетний період.

У підпунктах 1) та 2) зазначається кредиторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного та планового бюджетного періоду:

Підпункт 1):

у графі 3 проставляються обсяги видатків, затверджені розписом на минулий рік з урахуванням усіх внесених змін до розпису;

у графі 4 – показники за минулий рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого Державній казначейській службі. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним у графі 3 підпункту 1) пункту 6, або у графі 3 підпункту 2) пункту 6.;

у графах 5 і 6 – кредиторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років згідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7  зміна кредиторської заборгованості загального фонду протягом попереднього бюджетного періоду;

у графах 8 і 9 – сума кредиторської заборгованості, яка у минулому році погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно;

у графі 10 – бюджетні зобов’язання по видатках, у тому числі погашені (касові видатки) та непогашені (кредиторська заборгованість на початок поточного року).

Підпункт 2):

графи 3,4,8 таблиці повинні відповідати:

графа 3 – графі 7 підпункту 1) пункту 6 (обсяги асигнувань, затверджені розписом на поточний рік);

графа 4 – графі 6 підпункту 1) (кредиторська заборгованість загального фонду на початок поточного року відповідно до звіту за попередній бюджетний період);

графа 8 – графі 11 підпункту 1) пункту 6 (обсяг видатків на плановий рік).

У графах 5, 6 та графах 10, 11 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та у плановому роках планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів;

У графах 7 і 12 наводиться розрахунок очікуваних зобов’язань по видатках (різниця між затвердженими призначеннями на поточний рік (граничним обсягом видатків на плановий рік) та плановим обсягом погашення кредиторської заборгованості на початок відповідного року).

Наведена у підпунктах 1) та 2) інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов’язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.

У підпункті 3) зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

у графі 3 наводяться обсяги видатків, затверджені розписом за минулий рік з урахуванням усіх внесених змін до розпису;

у графі 4 – показники за минулий рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого до органів Державної казначейської служби України ;

у графах 5 і 6 – дебіторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років згідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 – сума очікуваної дебіторської заборгованості на початок планового року;

у графах 8 і 9 – причини виникнення дебіторської заборгованості та вжиті заходи щодо її ліквідації відповідно.

У підпункті 4) зазначаються конкретні пропозиції до заходів з упорядкування зобов’язань загального фонду у плановому бюджетному періоді із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від впровадження цих заходів, а також пояснення щодо управління зобов’язаннями загального фонду у попередньому та поточному бюджетних періодах.

4.16. У пункті 15 наводяться:

аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді;

показники, які характеризують обсяг видатків або надання кредитів спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, – порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).

4.17. Інформація, наведена в окремих пунктах Форми-2, в подальшому використовується для формування паспорту бюджетної програми відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881 (зі змінами).

  1. Бюджетний запит на 2020-2022 роки: додатковий (Форма 2020-3)

 

          5.1. Лише після заповнення Форм -1,2 , у разі наявності пропозицій про збільшення обсягу видатків / надання кредитів загального фонду на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди, може бути заповнена Форма -3, в якій потрібно привести обґрунтування запропонованого збільшення поточних видатків та обсяги капітальних видатків на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди (запити на збільшення видатків / надання кредитів можливі лише за бюджетними програмами, які згідно з нормативними актами визначені пріоритетними).

Зазначені пропозиції будуть розглядатися фінансовим управлінням під час доопрацювання проекту бюджету об`єднаної територіальної громади на плановий рік та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди у разі, якщо виникне реальна можливість збільшення ресурсів бюджету об`єднаної територіальної громади на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Слід зазначити, що немає підстав для формування додаткової потреби (пропозицій щодо збільшення обсягів видатків / надання кредитів загального фонду) бюджетними програмами, за якими головним розпорядником зменшено порівняно з поточним роком обсяги видатків / надання кредитів у зв’язку з перерозподілом обсягу видатків / надання кредитів) з метою збільшення інших видатків / надання кредитів.

         5.2. У пункті 1 зазначаються найменування головного  розпорядника та код відомчої класифікації видатків.

         5.3. У пункті 2 наводиться найменування відповідального виконавця бюджетної програми та код відомчої Тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету.         

          5.4. У пункті 3 наводиться найменування та код бюджетної програми.

         5.5. У пункті 4 наводяться додаткові кошти на поточні та капітальні видатки або надання кредитів загального фонду та інформація про зміни результативних показників виконання бюджетної програми у плановому році та наступних за плановим двох бюджетних періодах у разі виділення додаткових коштів, наслідки у разі не виділення додаткових коштів та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Підпункти 1) та 2) заповнюються за кожною бюджетною програмою та у розрізі підпрограм.

Підпункт 1):

у першій таблиці зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на плановий бюджетний період у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету;

 у графі 6 першої таблиці зазначається сума збільшення граничного обсягу;

у графі 7 першої таблиці наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, а також надається інформація про вжиті головним розпорядником заходи щодо економії бюджетних коштів;

у другій таблиці вказується зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у результаті передбачення додаткових коштів;

у графах 2,3,4 другої таблиці зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми (показників продукту та ефективності), їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2,3,4 підпункту1) пункту 8 Форми-2;

у графі 5 другої таблиці зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у плановому бюджетному періоді в межах граничного обсягу;

у графі 6 другої таблиці зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді.

Підпункт 2):

у першій таблиці зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету;

у графах 4, 6 першої таблиці зазначається сума збільшення індикативних прогнозних показників;

у графі 7 першої таблиці наводяться обгрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків або надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди, а також надається інформація про вжиті головним розпорядником заходи щодо економії бюджетних коштів;

у графах 2,3,4 другої таблиці зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми, їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2,3,4 підпункту 2) пункту 8 Форми-2;

у графах 5 і 7 другої таблиці зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у наступних за плановим двох бюджетних періодах у межах доведених індикативних прогнозних показників на відповідний бюджетний період;

у графах 6 і 8  другої таблиці зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у відповідних бюджетних періодах;

у підпунктах 1) та 2) також наводяться наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у відповідних роках, та альтернативні заходи, які необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

В підсумковому рядку «УСЬОГО» підпунктів 1) та 2) зазначається загальна сумма додаткових коштів за всіма бюджетними програмами.

 

 

 

 

   Видатки, які включаються у форми, повинні бути обґрунтовані детальними розрахунками (наприклад: розрахунок видатків на енергоносії повинен базуватись на підставі показників фактичного їх споживання за даними лічильників та відповідних тарифів на ці цілі).

 

          До Форми-1 та Форми-2, головні розпорядники коштів  подають пояснювальну записку, в якій дається обґрунтування запиту на збільшення обсягу прогнозних показників.

 

 

Начальник фінансового

відділу виконавчого органу

Доманівської селищної ради                                                     Л.В.Гусарова

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь