Доманівська громада
Миколаївська область, Вознесенський район

01-04 Реєстрація місця проживання особи з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

01-04 Реєстрація місця проживання особи з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання

(назва адміністративної послуги)

Центр надання адміністративних послуг  Доманівської селищної ради

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг Доманівської селищної ради

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

56401, Миколаївська область, Доманівський район,

смт. Доманівка вул.  Центральна, 48

 

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок, середа, четвер:   08.00 – 17.00

Вівторок: 08.00 – 20.00 

П’ятниця : 08.00 – 16.00

Субота, неділя та святкові дні - вихідні

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт: ЦНАП

Тел. (05152) 9-17-72;

e-mail :doman_cnap@ukr.net

Офіційний сайт: domanivska-gromada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
Закон України «Про місцеве самоврядування»
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»
Закон України «Про адміністративні послуги»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207
«Про затвердження правил реєстрації місця
проживання та Порядку передачі органами
реєстрації інформації до Єдиного державного
демографічного реєстру»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Відсутні

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява фізичної особи/законного представника/представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку, за встановленою формою.

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

 

1. Заява за формами наведеними відповідно у додатках 6, 8 до Правил реєстрації місця проживання;

2. Документ, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом);

3. Свідоцтво про народження ( для осіб, що не досягли 16- річного віку);

4. Квитанцію про сплату адміністративного збору або роздруковану квитанцію з використанням програмного продукту «check» або інформацію (реквізити платежу) про сплату адміністративного збору в будь-якій формі* (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);

5.Документи, що підтверджують:

 право на проживання в житлі – ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за собою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї на реєстрацію місця проживання (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників);

 право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи - довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи за формою, згідно з додатком 9, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах);

 проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації,- довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини (для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби) за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання;

6.Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку)

7.Заяву про зняття з реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання

У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

:документ, що посвідчує особу представника;

 документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами).

Реєстрація місця проживання за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних  представників.

У разі подання заяви внутрішньо-переміщеної особи подаються:

Документ, до якого вносяться відомості про місце перебування (довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідка про звернення за захистом в Україні).

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги звертається до органу реєстрації (у тому числі до центру надання адміністративних послуг).

10.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга є платною.

10.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України від 11.12.2003 року № 1382-IV «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

Закон України від 06.09.2012 року № 5203-VI «Про адміністративні послуги».

10.2.

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну послугу

 

За реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір: - у разі звернення особи протягом встановленого Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» строку - у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати; - у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом строку - у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати. У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання.

10.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати за послугу

Отримувач : Доманів.УК/отг Доманівка/22012500;

Код отримувача : 37992030;

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП);

Номер рахунку: UA448999980334119879000014390;

Код класифікації доходів бюджету : 22012500.

11.

Строк надання адміністративної послуги

У день безпосереднього звернення особи чи в день подання особою або її представником документів

12.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

  • особа не подала необхідних документів або інформації;
  • у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;
  • звернулася особа, яка не досягла 14 років.
  • Особа не подала документів або інформації, необхідних для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання (у тому числі, у разі не підтвердження за допомогою програмного продукту «check» інформації про сплату адміністративного збору**);

 

Рішення про відмову в реєстрації місця перебування приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві підстав відмови. Зазначена заява повертається особі або її представнику.

 

13.

Результат надання адміністративної послуги

Внесення відомостей про реєстрацію місця проживання до паспорта громадянина України:

  • -у вигляді книжечки (зразка 1993 року) - шляхом проставлення в ньому штампа реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 1 або штампа зняття з реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 2;
  • -у формі картки - шляхом внесення інформації до безконтактного електронного носія, який імплантовано у такий паспорт, у разі наявності робочих станцій та підключення органу реєстрації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр). У разі непідключення органу реєстрації до Реєстру особі видається довідка про реєстрацію або зняття з реєстрації місця проживання, а внесення інформації до безконтактного електронного носія здійснюється територіальним підрозділом ДМС на підставі такої довідки;

2.Внесення відомостей про реєстрацію місця перебування до довідки про звернення за захистом в Україні, зразок якої затверджується наказом МВС.

3.Формування і внесення даних про реєстрацію місця проживання особи до реєстру територіальної громади відповідно до Порядку;

4.Формування інформації про реєстрацію місця проживання/перебування особи для її передачі до Реєстру;

5.Оформлення і видача довідки про реєстрацію місця проживання/перебування дітям до 16 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки, за формами згідно з додатками 13 .

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто (або уповноваженою особою) шляхом звернення до центру надання адміністративних послуг або у електронному вигляді.

15.

Примітка

 

       

* У разі подання особою або її представником інформації (реквізитів платежу) про сплату адміністративного збору в будь-якій формі, за якою може бути перевірено факт оплати із використанням програмного продукту «check», реквізити платежу (код квитанції) вносяться до графи «Службові відмітки» заяви про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання, а квитанція про сплату адміністративного збору роздруковується відповідним працівником органу реєстрації/центру надання адміністративних послуг за допомогою програмного продукту «check».

Інформація (код квитанції) про сплату адміністративного збору (без надання документу, який підтверджує сплату) надається заявником тільки у разі наявності у працівника органу реєстрації/центру надання адміністративних послуг технічної можливості здійснити роздруківку квитанції за допомогою програмного продукту «check» під час прийому документів.

** Відмова заявнику в прийнятті документів надається у разі не підтвердження працівником органу реєстрації/центру надання адміністративних послуг за допомогою програмного продукту «check» інформації про сплату адміністративного збору яку надав заявник під час подання документів (перевіряється у разі подання заявником коду квитанції).

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь